Terms

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
2. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Usługodawca, jako administrator danych osobowych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, pozycja 883) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, pozycja 1204), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
4. Baza danych osobowych prowadzona przez Portal została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, pozycja 883).
5. Przetwarzanie danych osobowych, za zgodą Użytkowników, będzie prowadzone dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także dla celów marketingowych w tym w szczególności celem promocji usług świadczonych przez Usługodawcę, promocji organizowanych imprez, a także umożliwienia Użytkownikom wpisywania się na listy uczestników promowanych przez Usługodawcę wydarzeń kulturalno-towarzyskich. Dane osobowe zebrane w trakcie Korzystania z Portalu będą udostępniane innym podmiotom, w tym innym administratorom danych osobowych, za zgodą Użytkowników, dla celów marketingowych oraz statystycznych, wyłącznie w formie zbiorczej, nie pozwalającej na indywidualną identyfikację.
6. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w określonym wyżej zakresie jest jednak warunkiem założenia Konta.
7. Podczas Korzystania z Portalu, automatycznie zbierane są między innymi następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej droga elektroniczną: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Usługodawca będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych.
8. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa również w razie naruszenia praw Usługodawcy bądź innych podmiotów.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości za pośrednictwem Portalu, Profili Automatycznych oraz przysługujących Użytkownikom Kont jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej i podanych przez Użytkowników adresów e-mail.
10. Treści reklamowe mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204). Wyrażenie zgody na przesyłanie treści reklamowych przez Użytkownika jest warunkiem założenia Konta.
11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a w razie zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, również o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
12. Informacje, o których mowa w ust. 10, są dla Użytkownika stale dostępne pod adresem internetowym (URL) http://www.allinu.pl/terms.